Ảnh lễ công bố quyết định thành lập Hội Phật giáo tỉnh Điện Biên, chùa Linh Sơn