THÔNG BÁO

 

Ngày 12 hàng tháng nhà chùa tổ chức khóa tu Bát Quan Trai giới cho các Phật tử tại gia thực hành hạnh xuất gia.

Vậy quý Phật tử phát nguyện thực hành tu tập, sắp xếp thời gian về chùa dự khóa tu từ 7 h sáng.

                                                                                                   Bản tự kính yết