Khai giảng lớp GDPT chùa Phúc Âm ngày 17/08/2011

Khai giảng lớp GDPT chùa Phúc Âm ngày 17/08/2011: